یافته های ام ای تی قانون جذب
جمله آغازین : ذهن بشری ما محدود است اما استعداد عشق نامحدود است.
 
الف – در دانشگاه MIT مطالعاتی انجام شد که اگر شما به خودتان فقط یک بار بگویید : < کاری را نمی توانید انجام دهید > باید یک نفر دیگر هفده مرتبه به شما بگوید که : < شما می توانید آن کار را انجام دهید > تا همان یک دفعه را خنثی نماید .
نتیجه : قدرت نفوذ کلام شما برای خودتان هفده مرتبه از قدرت کلام دیگران نسبت به شما قویتر می باشد .
ب – به ورزشکاران المپیک دستگاه بیوفیدبک متصل شد و از آنها خواسته شد که در ذهنشان تمرین دویدن را مجسم کنند و در کمال تعجب دقیقا همان ماهیچه هایی که در هنگام دویدن در مسابقه فعال می شوند در حالت تجسم هم تحریک شدند .
نتیجه : این تحقیق بیانگر قدرت تجسم است .اگر شما در ذهنتان حضور داشته باشید پس در جسمتان هم حضور دارید و ذهنتان قدرت تشخیص بین تجسمتان با کاری که انجام میدهید را ندارد .
ج – زیربنایی فیزیلوژیکی برای تفکر مثبت و تاثیر آن در خلق قانون جذب وجود دارد که در این دانشگاه اثبات شده است . هر ماده از اتم ساخته شده و هر اتم هسته ای دارد ( شامل پروتون و نوترون ) که الکترونها به حول آن می چرخند .الکترونهای موجود در اتم همیشه در سطوح انرژی مشخص در مداری به دور هسته می چرخند که موید پایداری و مقاومت اتم هستند . وقتی پای ارتعاش ( Vibration ) وسط می آید وقتی اتم ها همسو می شوند نیروی جنبشی تولید می کنند .در اثر همسو شدن مولکولها در یک جهت مغناطیسی می شوند .
نتیجه : قانون جذب در عصر جدید جادو نیست بلکه یک قانون طبیعی می باشد که یکایک اتمهای اتم های جسمتان دائما واکنش نشان می دهند چه با توجه یا بی توجه .
جمله پایانی : هر زیبایی دوست داشتنی نیست هر دوست داشتنی زیباست