ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در قانون جذب

جمله آغازین : ضمیر خودآگاه منبع اندیشه است و ضمیر ناخودآگاه منبع قدرت .

هر انسانی دارای دو ضمیر است : 1 – خودآگاه 2 – ناخودآگاه

الف – ضمیر خود آگاه ( هوشیار ) :

قسمتی ازذهن بیدار انسان است که همه آنرا می شناسیم و در هنگام بیداری بسیار فعال است که قدرت استدلال ، تفکر ، تصمیم گیری ، مسائل منطقی ، تشخیص خوب از بد و ... را بصورت ارادی دارد .