راه موفقیت

If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you..

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد، هر تکه چوبی مانعی بزرگ بر سر راهت خواهد گشت.