جذب

جمله آغازین : چشمان ما بر طبق آنچه باور ماست اشیاء را می بیند .


فریب در لغت به معنای گول زدن یا گول خوردن است . چه عملی استاست که ما را فریب می دهد یا گول می زند ؟ چشمانمان دائما در حال فریب ما هستند . متخصصین علم آناتومی بدن انسان بیان می دارند که وقتی به شیئی می نگریم تصویری وعکوس از آن روی شبکیه ی چشمانمان منعکس می شود و این تصویر به مراکز مغز منتقل می یابد ، این عکس العمل را امپرسیونهای بصری می نامند . ما اشیاء را با مغز می بینیم و وقتی چشمانمان را می بندیم رنگها را واضح می بینیم .